Zakonodavni okvir

Naslovna / Zakonodavni okvir

• Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom
• Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz
• Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08)
• Preporuka CM/Rec(2011)14 Odbora ministara državama članicama o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu
• Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (“Narodne novine”, broj 63/07)
• Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske
• Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 47/05)

• Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33_12).
• Strategija razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016.
• Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (“Narodne novine”, broj 85/08, 110/08 i 34/11)
• Zakon o doplatku za djecu (“Narodne novine”, broj 94/01, 138/06, 107/07, 37/08 Odluka Ustavnog suda U-I-3851/2004 od 12. ožujka 2008. i 61/11 )
• Zakon o udomiteljstvu_NN_90_2011.doc 206,50 kB

• Odluka o planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj
• Smjernice za izradu pojedinačnog plana deinstitucionalizacije i transformacije doma socijalne skrbi ili druge pravne osobe
• Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj